Pařezina

Též výmladkový les, les udržovaný pařezinovým (výmladkovým) hospodařením.

Jedná se o tradiční, staletí provozovanou formu lesního hospodaření v nízkých lesích s krátkou dobou obmýtí 10 - 20 let. Stromy v pařezině jsou poráženy relativně mladé a pařez je ponechán na místě, aby obrazil výmladky, které budou tvořit novou generaci stromů. V pařezinách tak převažují rychle regenerující dřeviny - habry, lísky, duby, lípy, jasany, jilmy, olše.

Z hospodářského hlediska je předností pařezin rychlý nárůst dřevní hmoty, takže jsou vhodné například pro pěstování palivového dříví. Na druhé straně vytěžené dřevo není příliš vhodné pro průmyslové zpracování, kmeny jsou příliš tenké a často nerovné.

Z hlediska ekologického jsou pařeziny nesmírně cenné. Zaprvé, z pařezů vyrůstají výmladky geneticky shodné s poraženým kusem. V pařezinách se tak nejen udržuje relativně stálé druhové složení, což umožňuje dlouhodobý vývoj ekologických vazeb mezi stromy a na ně vázanými druhy motýlů, brouků, hub a dalších organismů, ale jsou zároveň genofondovou bankou původních dřevin. Zadruhé, pařeziny jsou díky nízkému a nerovnoměrnému vzrůstu stromů plné slunce a tak mají bohatě vyvinuté keřové a bylinné patro, čímž vzniká prostředí s pestrou mozaikou stanovišť a mimořádně vysokou biodiverzitou.

Pařeziny jsou biotopem mnoha druhů denních motýlů. Po převodu pařezin na vysokokmenné lesy ve druhé polovině 20. století řada z nich živoří v lemech lesních cest nebo na dočasných mýtinách, některé druhy vyhynuly zcela. Jasoň dymnivkový tak vymizel v Čechách, hnědásek osikový na Moravě, okáče hnědého (Coenonympha hero) již v ČR nenajdeme vůbec.

Obnova pařezinového hospodaření, alespoň v části lesních porostů nacházejících se v chráněných územích, je jedním z důležitých úkolů ochrany přírody na počátku 21. století.

Viz též typologie lesů a článek Za denními motýly do lesa.

pestrobarvec petrklíčový
Pestrobarvec petrklíčový - typický obyvatel pařezin Českého krasu. S tím, jak lesy v CHKO stárnou, pestrobarvců ubývá. Obnova aktivního pařezinového hospodaření v přírodních rezervacích by populacím tohoto motýla prospěla.
okáč kluběnkový
Okáč kluběnkový - silně ohrožený motýl lesostepních biotopů, pařezin a řídkých lesů.
ostruháček trnkový
Ostruháček trnkový - druh potravně vázaný na řešetlák. Upuštění od pařezinového hospodaření a na druhé straně zalesňování lesostepních lokalit, to jsou důvody, proč se ostruháček trnkový dostal na seznam ohrožených druhů denních motýlů.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Můra malá
Můra malá - Hadena confusa

Oblíbené druhy motýlů
strakáč březovýhnědásek osikovýmodrásek jehlicový
okáč ječmínkovýsoumračník metlicový
babočka paví oko
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 5. 4. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.