Stanoviště

Konkrétní místo v prostředí obsazené organismem buď trvale, nebo dočasně.

Někdy se používá termín stanoviště jako synonymum pro biotop, častěji je ale stanoviště chápáno jako užší pojem, kdy v rámci jednoho biotopu může existovat více odlišných stanovišť.

Určitý druh motýla bývá vázán na konkrétní biotop, ale vazba na stanoviště se obvykle mění během životního cyklu. Housenka potřebuje k vývoji stanoviště s výskytem živné rostliny, imago stanoviště střídá - krmí se na stanovišti se zdroji nektaru, k námluvám využívá závětrná stanoviště s dobrým výhledem, například pásy křovin, nocuje ve vysoké trávě a samice kladou vajíčka zpět na stanovišti, které bude po vylíhnutí vyhovovat housenkám.

okáč skalní Chazara briseis
Okáč skalní - motýl vyžadující pestrou mozaiku stanovišť. Imaga, relativně velká a dlouhověká, potřebují k přežití vydatné zdroje nektaru. Námluvy probíhají na plochách obnaženého podkladu, z nichž samci startují za proletujícími samicemi, kladení a vývoj housenek se odehrává na výslunných stanovištích s nesouvislým porostem kostřav.
perleťovec severní Boloria aquilonaris - samec
Perleťovec severní - další druh denního motýla vázaný na extrémní stanoviště. Jedná se o tyrfobionta, motýla žijícího výhradně na rašeliništích, kde roste jeho živná rostlina, klikva bahenní.
hnědásek osikový Euphydryas maturna - samec
Hnědásek osikový - typický druh středoevropských světlých lesů a pařezin. Dříve běžné výmladkové hospodaření vytvářelo v lesích pestrou mozaiku stanovišť, která hostila početné populace mnoha druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Intenzivní lesnictví spojené s převodem lesů na vysokokmenné monokultury vedlo k obrovskému propadu biodiverzity a učinilo z hnědáska osikového jeden z nejohroženějších druhů denních motýlů celé Evropy.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Přástevník medvědí
Přástevník medvědí - Arctia caja

Oblíbené druhy motýlů
babočka bodlákováostruháček jilmovýstužkonoska olšová
bourovčík toulavýokáč bojínkový
žluťásek borůvkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2023 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 1. 5. 2023
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.