Biotop

Konkrétní životní prostředí osídlené určitým společenstvem nebo organismem. Obsahuje složku živou (biotickou) a neživou (abiotickou). Důležitým definičním znakem biotopu je jeho homogenita, hranice prostoru osídleného daným společenstvem je tedy hranicí daného biotopu.

Vlastnosti biotopu jsou dány jeho polohou, množstvím slunečního svitu, srážek, teplotními poměry, podložím, půdou a také tím, jakými organismy je osídlen - například louka a les mohou spolu sousedit na plochách prakticky identických co do neživých složek, ale díky historicky danému růstu stromů v lese a travin na louce jde o zcela odlišné biotopy.

Synonymem pro biotop je termín habitat. Někdy se však pojmy odlišují, potom je biotop jako životní prostředí vztahován ke společenstvu a habitat k jednomu konkrétnímu biologickému druhu.

Prostorově užším pojmem než biotop je stanoviště, někdy ale význam obou termínů splývá.

okáč bojínkový
Okáč bojínkový - typický motýl řady lučních biotopů. Díky své nenáročnosti patří k nejrozšířenějším denním motýlům ČR.
okáč horský
Okáč horský - jediný denní motýl v ČR trvale žijící na horských loukách nad horní hranicí lesa. Na hřebeni Hrubého Jeseníku žije původní populace, která ve 30. letech 20. století posloužila jako zdroj jedinců pro úspěšnou introdukci do východních Krkonoš.
okáč metlicový
Okáč metlicový - kriticky ohrožený motýl vyprahlých skalních stepí a lesostepí. Příčinou jeho vymizení je úbytek přirozených biotopů, především v důsledku jejich zarůstání. Na druhé straně je schopen osidlovat takzvané postindustriální biotopy, jako jsou odkaliště elektráren a haldy důlní hlušiny v raném stadiu sukcese, což z jinak degradovaných míst činí objekt zájmu přírodovědců.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Modrásek jehlicový - samec
Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus

Oblíbené druhy motýlů
perleťovec nejmenšívřetenuška čičorkovážluťásek jižní
babočka bodlákovámodrásek štírovníkový
soumračník rezavý
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2024 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 9. 6. 2024
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.