Sukcese

Vývoj společenstva, spočívající v postupném a jednosměrném nahrazování populací určitých druhů populacemi jiných druhů.

V praxi lze sukcesi pozorovat například na opuštěné cestě, kde sešlapaná hlína postupně zarůstá pionýrskými rostlinami, které jsou v dalších vegetačních obdobích vytlačovány konkurenčně zdatnějšími druhy bylin (obvykle vyššího vzrůstu), a jsou-li půdní a klimatické podmínky vyhovující, zaroste stanoviště křovinami a v průběhu desítek let i lesem. Změny v rostlinných společenstvech jdou ruku v ruce se změnami na ně vázaných společenstev živočišných.

Průběh sukcese mohou blokovat nepříznivé podmínky (nedostatek živin, sklon svahu, sucho, chlad), vnitřní dynamika společenstva (přítomnost velkých býložravců bránící zapojení porostů), nebo vnější zásahy, takzvané disturbance (požáry, kosení, pastva, různé jiné aktivity člověka). V přírodně hodnotných územích s výskytem vzácných druhů by sukcese měla být usměrňována a cíleně blokována vhodným managementem.

Motýli, zejména pak denní motýli, jsou obvykle vázáni na konkrétní rostlinné druhy spojené s určitým stadiem sukcese. Často jde o raná sukcesní stadia, takže příliš dlouhé ponechání biotopu samovolnému vývoji představuje pro tyto druhy motýlů katastrofu. Zarůstání vhodných lokalit je v současnosti významnou příčinou vymírání řady ohrožených druhů denních motýlů, navíc přímo ohrožuje i populace žijící v chráněných územích.

hnědásek květelový Melitaea didyma
Hnědásek květelový - motýl vyžadující raně sukcesní stadia teplých, suchých biotopů. Ještě po roce 2000 žilo v CHKO Český kras několik středně velkých populací a motýl se nezdál být bezprostředně ohrožen. Po roce 2005 je však zaznamenáno již jen několik málo pozorování tohoto druhu a na poslední známé lokalitě byl naposledy spatřen v roce 2010. Příčinou jeho vymření byla s nejvyšší pravděpodobností postupující sukcese, zánik vhodných stanovišť a zhroucení metapopulační struktury.
soumračník žlutoskvrnný Thymelicus acteon - samec
Soumračník žlutoskvrnný - motýl obývající obdobné biotopy jako hnědásek květelový, ale v pozdějším stádiu sukcese. Vzhledem k odlišným, někdy dokonce protichůdným ekologickým nárokům ohrožených druhů nesmí být management chráněných území uniformní. Správná péče musí zajistit dostatečnou heterogenitu stanovišť v rámci biotopu, aby ochrana jednoho cílového druhu nebyla realizována na úkor celkové biodiverzity území.
ostruháček březový Thecla betulae
Ostruháček březový - housenky tohoto motýla žijí na trnkách. Zarůstání keři v rámci postupující sukcese představuje zásadní hrozbu pro řadu bezlesých, travnatých enkláv v teplých oblastech. Nicméně právě s ohledem na motýly a další skupiny živočichů vázané na keře je třeba odstraňování trnkových a jiných porostů provádět citlivě, po částech, neodstraňovat všechny keře naráz.
modrásek komonicový Polyommatus dorylas - samec
Modrásek komonicový - monofág na úročníku bolhoji, vyžadující raně sukcesní biotopy s dostatkem živné rostliny. Zarůstání biotopů vedlo k jeho vymření v Čechách, na Moravě doposud přežívá několik málo slabých populací.

Koláčkova galerie motýlůMotýl

  Motýli Články Kvízy Odkazy Novinky Autor English
O motýlech
O fotografování
Slovníček
Systematický přehled motýlů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík vědeckých názvů
Obrazový přehled čeledí
Vybraný motýl

Hřbetozubec břekový
Hřbetozubec břekový - Ptilodon cucullina

Oblíbené druhy motýlů
žluťásek čičorečkovýbabočka kopřivovámodrásek bahenní
ostruháček březovýokáč voňavkový
pabourovec jestřábníkový
Koláčkova galerie motýlů

Koláčkova galerie motýlů © Marek Vojtíšek, 2004-2022 | Založeno 3. 6. 2004 | Naposledy aktualizováno 8. 5. 2022
Jakékoli užití fotografií a textů publikovaných na webu kolas.cz je možné pouze s písemným svolením autora.